Kissa10

Los Angeles, Boston, Japan, Berlin, Coffee, Beer,Film

Berlin Bread / ベルリン パン

Berlin Germany / ドイツ ベルリン

Bread

 

Zeit für Brot / Time for Bread

Konstanzer Str. 1, 10707 Berlin

Kiss a 10